VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení


1.1.  Tyto Všeobecné podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě vybaveni pro domácnost. Všeobecné podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen “provozovatel“), kterým je vybavení pro domácnost, Praha - Staré Město, Křižovnická 86/6, PSČ 110 00, číslo účtu 2112407189/2700, IČO 41691806, DIČ CZ41691806, a kupujícího (dále jen "zákazník").

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.  Kompletní objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu vybavení pro domácnostjsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
2.2.  Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem. Z kupní smlouvy vznikne provozovateli povinnost předmět koupě zákazníkovi odevzdat a zákazníkovi povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2.3.  Internetový obchod vybavení pro domácnost obsahuje všechny informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje Občanský zákoník.Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží, která jeuvedena včetně DPH.
2.4.  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
2.5.  Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím věci v místě dodání. Před převzetím věci je zákazník povinen zaplatit kupní cenu.
2.6.  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu vybavení pro domácnost, zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

3. Dodací podmínky

3.1.  Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.
3.2.  Objednané zboží, pokud je skladem,  bude zasláno přepravní službou nebo poštovním balíkem do 5 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi platbu (úhradu objednávky bankovním převodem) V/P našeho účtu. Zboží, které je objednáno na dobírku je zpravidla odesláno následující pracovní den. V případě, že zboží není skladem a není u zboží uveden jiný termín dodání,  bude se zákazníkem domluven termín náhradní.
3.3.   Zákazníkovi budou účtovány náklady na dopravu objednaného zboží dle následujících kritérií:
3.3.1.  objednané zboží, jehož cena s DPH je nižší než 2.000,- Kč, bude doručeno prostřednictvím dopravce provozovatele. Zákazník zaplatí za dopravu, poštovné a balné 125,- Kč včetně DPH za každý balík, na dobírku 175,-Kč.
3.3.2.  při nákupu zboží nad 2.000,- Kč s DPH náklady za dopravu, poštovné a balné ve výši 125,-Kč neúčtujeme. V případě,že bude zákazníkem požadována doprava na dobírku, zákazník uhradí poplatek 50,-Kč.  Bude-li ale muset být objednané zboží expedováno ve více jak jednom balíku, v takových případech provozovatel hradí expedici jednoho balíku.
3.4.  Provozovatel nemůže garantovat expedici zboží v jednom balíku, ale vždy bude zohledňovat zájem zákazníka o nejlevnější způsob dopravy. V případě expedice objednaného zboží ve více balících bude zákazník provozovatelem informován.

4. Způsob platby

4.1. POUZE!!! Bankovním převodem. Ke každé objednávce bude vystavena proforma faktura a zaslaná přímo na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Při platbě bankovním převodem, zašlete prosím příslušnou částku na účet vedený vybavení pro domácnost, číslo 2112407189/2700. Posíláte-li peníze z jiných finančních ústavů, počítejte s tím, že platba bude připsána na náš účet za několik dnů (ze zákona do 2 pracovních dnů). Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.

 

5. Reklamace

5.1.  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu vybavení pro domácnost právním řádem platným v ČR. 
5.2.  Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.
5.3.  Reklamované zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík s vyčíslením příslušné hodnoty zásilky v Kč (+odpovídající pojištění) s veškerým příslušenstvím a doklady. Termín plnění reklamace běží ode dne doručení poškozeného zboží. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.DOPORUČUJEME PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍZÁSILKU OTEVŘÍT A ZKONTROLOVAT. POKUD BUDE ZBOŽÍ POŠKOZENÉ, PROSÍM NEPŘEBÍREJTE ZÁSILKU!

5.4.  Reklamované (již vyzvednuté a nezkontrolované zboží) posílejte v obalu, který dostatečně zaručí bezpečnost a ochranu proti poškození zasílaného zboží během přepravy. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

6. Práva a povinnosti provozovatele

6.1.  Provozovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu zákazníka v termínu, který zákazník sdělí při potvrzení objednávky. Zákazník po uhrazení kupní ceny obdrží ke zboží daňový doklad.
6.2.  Všechny osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.
6.3.  Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

7. Práva a povinnosti zákazníka

7.1.  Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
7.2.  Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky a znovu při jejím závazném potvrzení.
7.3.  Zákazník je povinen při přebírání zásilky, zkontrolovat ji a v případě zjištění porušení obalu sepsat o tom s pracovníkem přepravní společnosti protokol.

8.Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky zákazníka.
9.2.  Odesláním elektronické objednávky zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v internetovém obchodu vybavení pro domácnost. Cena zboží uvedená v internetovém obchodu vybaveni pro domacnost platí vždy jen do okamžiku její změny. Rozhodná je cena zboží uvedena v internetovém obchodu v okamžiku odeslání objednávky.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@vybaveniprodomacnost.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrhprostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o provozu našeho e-shopu ke konci roku 2016.
Poslední expedice bude provedena k objednávkám doručených
do pátku 19.12.2016, do 12.00 hodin.
V novém roce proběhne první expedice zboží dne 5.1.2017.

Do nového roku přejeme všem našim zákazníkům hodně zdraví, štěstí a pohody a těšíme se na další spolupráci.

NOVINKY V NAŠEM OBCHODĚ

Filtrační konvice Atria Classic 2,4 lt

7300[8].jpg

Filtrační konvice Astra Unimax 3 lt

7301[2].jpg

NAŠE TOP PRODUKTY

POKUD U NÁS NAKOUPÍTE ZBOŽÍ NAD 2000Kč, TAK BALNÉ ZAPLATÍME MY! (viz.všeobecné podmínky)

Jídlonosič 3dílný - plastový

http://www.vybaveniprodomacnost.cz/index.php?nid=6424&lid=CZ&oid=1028411

Keramická pánev 20/24/26/28

1067.JPG[2].jpg

Jídlonosič 3dílný - nerez

http://www.vybaveniprodomacnost.cz/index.php?nid=6424&lid=CZ&oid=1028410

 

NOVINKY

Praktické podnosy s víkem na uskladnění nebo přepravu potravin.

http://www.vybaveniprodomacnost.cz/index.php?nid=6424&lid=CZ&oid=1008443&tabpage=15&taboffset=0&epc=3291

http://www.vybaveniprodomacnost.cz/index.php?nid=6424&lid=CZ&oid=1008443&tabpage=15&taboffset=0&epc=3290

 

 

 

 

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

4502.JPG[2].jpg

4512.JPG[2].jpg

1060-63.JPG[4].jpg

1055.JPG[6].jpg

 

KONTAKT

Vybavení pro domácnost

ul. Jiřího ze Vtelna 1731
areál Pragorent
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

IČ: 41691806

DIČ: CZ41691806

tel.:+420 605 211 259

www.vybaveniprodomacnost.cz
info@vybaveniprodomacnost.cz

Upozorňujeme naše zákazníky, že fota jsou pouze ilustrační. Při objednávce uvádějte, prosím, v jakém barevném provedení zboží požadujete. Děkujeme

vybavení pro domácnost